Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

 1. Temeller
 2. Ana duvarlar
 3. Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 4. Bahçe duvarları
 5. İstinat duvarları
 6. Tavan ve tabanlar
 7. Merdivenler
 8. Asansörler
 9. Sahanlıklar
 10. Koridorlar
 11. Çatılar
 12. Bacalar
 13. Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

 1. Enkaz kaldırma masrafları
 2. Kar kaybı
 3. İş durması
 4. Kira mahrumiyeti
 5. Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 6. Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 7. Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 8. Tüm bedeni zararlar ve vefat
 9. Manevi tazminat talepleri
 10. Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 11. Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

Azami Teminat Limiti

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

“Deprem geçecek, hayat devam edecek…” diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL’dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

Kapsamdaki Binalar Hangileridir ?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 1. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 3. Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 4. Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 1. Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 2. Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
 3. Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Kapsam Dışında Kalan Binalar Hangileridir ?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 1. 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 2. Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 3. Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 4. Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 5. Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 6. Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 7. Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır. Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür. Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Prim Hesaplama Nasıl Yapılır ?
Sigortanız için ödemeniz gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirlenir.
Prim tutarınızı hesaplamak için öncelikle deprem sonrasında alabileceğiniz en yüksek limiti belirleyen sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunmalıdır.
Teminat tutarınız, tarife fiyatı ile çarpıldığında prim tutarınız da hesaplanmış olur.
5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunur:

Yapı tarzına göre bölge bazında oranlar (%) I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge V. Bölge
A-Çelik, betonarme, karkas yapılar 2.20 1.55 0.83 0.55 0.44
B-Yığma Kagir Yapılar 3.85 2.75 1.43 0.60 0.50
C-Diğer Yapılar 5.50 3.53 1.76 0.78 0.58

Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” esas alınır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

Sigorta primleri her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artırılır.

Sigorta prim bedelinizi hesaplamak için tıklayınız.

Hesap Yönetimi

Ödenmesi gereken prim tutarının hesabında, önce sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunur ve daha sonra bu bedel tarife fiyatı ile çarpılır. Buna göre, ödenmesi gereken prim tutarı, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlendiği üzere; yapı tarzına göre her yıl tespit edilen birim metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı sonucu bulunan sigorta bedeli (teminat tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.
Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak artmaktadır. Primler nakden ve peşin olarak ödenmektedir.

Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için tıklayın.

Örnek Prim Tablosu

DASK herkesin Zorunlu Deprem Sigortası sahibi olabilmesini kolaylaştırmak için, prim bedellerinin, ev sahiplerinin alım gücü dahilinde olmasına çalışır.
Sigorta primlerinin artışı, her yıl binaların metrekare birim maliyetlerindeki artışa paralel olarak düzenlenir.
Sigorta bedelinin (teminat tutarı) hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyetleri*, 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile şöyledir:
Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 750 TL
Yığma Kagir Yapılar: 540 TL
Diğer Yapılar: 275 TL

(*) Söz konusu maliyetler, gerektiği hallerde yeniden belirlenir ve Resmi Gazete’de ilan edilir.

(**) Azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 160 Bin TL’dir.

Aşağıdaki tabloda, risk bölgelerine ve yapı tiplerine göre oluşturulan örnek prim hesaplamasını inceleyebilirsiniz:

İllerin Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları

İstanbul ili için 100 m2’lik Konut Prim Miktarı (TL)
Risk Bölgeleri Primi (TL)
Yapı Tipi Teminat I II III
Ç/B Karkas (100 m2 x 750 TL) 75.000 180 131 77
Yığma Kagir (100 m2 x 540 TL) 54.000 223 164 92
Diğer (100 m2 x 275 TL) 27.500 166 112 63

 

İstanbul ili dışındaki iller için 100 m2’lik Konut Prim Miktarı (TL)
Risk Bölgeleri Primi (TL)
Yapı Tipi Teminat I II III IV V
Ç/B Karkas (100 m2 x 750 TL) 75.000 175 126 72 51 43
Yığma Kagir (100 m2 x 540 TL) 54.000 218 159 87 42 37
Diğer (100 m2 x 275 TL) 27.500 161 107 58 40 30